Mua ngay

Số bài học

100

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: あいうえお gồm 13 bài giảng.

Chương 2: かきくけこ gồm 16 bài giảng.

Chương 3: さしすせそ gồm 21 bài giảng.

Chương 4: たちつてと gồm 13 bài 
giảng.

Chương 5: はひふへほ gồm 12 bài 
giảng.

Chương 6: なにぬねの gồm 7 bài 
giảng.

Chương 7: まみむめも gồm 5 bài 
giảng.

Chương 8: やゆよらりるれろわをん gồm 13 bài 
giảng.


Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 

Miễn phí Đăng ký